Stadgar för föreningen

§ 1 Fågelfors Föräldrarförening


§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att:
 • arbeta för att barn och ungdomar i Fågelfors med omnejd har tillgång till fritidsaktiviteter lokalt.
 • arbeta för att alla barn oavsett ekonomisk/social situation ska kunna delta i aktiviteterna.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att:
 • erbjuda aktiviteter varje vecka under 10 veckor/skoltermin. Dessa aktiviteter kan bestå av fysisk träning samt fritidsgårdsverksamhet.
 • utöver de fasta aktiviteterna erbjuda extra lovaktiviteter i form av filmvisning och disco.
Alla aktiviteter under terminen är kostnadsfri.


§ 3 Föreningens säte 

 Föreningen har sitt säte i Fågelfors i Högsby kommun, Kalmar län.


§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som:
 • vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

 § 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs på höstterminens första styrelsemöte.


§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 7 övriga ledamöter jämte, 3 suppleanter.
Styrelsen utser inom sig sekretare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.
Vid förfall inträder suppleant.


§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar på föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen har möte 1 gång per månad under skolans läsår.

Styrelsen är beslutsför då minst 7 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedd person.


§ 8 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligenföre den 1/11 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 5. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
 6. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.
 7. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.


§ 9 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst.


§ 10 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.


§ 11 Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


§ 12 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till:
Verksamhet med liknande syfte/välgörande ändamål.

Kopia av det årsmötesprotokollet som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.